Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
“เมืองท่องเที่ยวนิเวศน์ป่าเขาและทะเลครบวงจร วิถีชุมชนพอเพียงระดับประเทศ เชื่อมโยงการพัฒนาฝั่งอันดามัน”  
หน้าแรก
   ประวัติความความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
ทำเนียบบุคลากร
   ที่ทำการปกครองอำเภอ
   หัวหน้าส่วนราชการ
   ผู้บริหารท้องถิ่น
   กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
   - ตำบลม่วงกลวง
   - ตำบลกะเปอร์
   - ตำบลเชี่ยวเหลียง
   - ตำบลบ้านนา
   - ตำบลบางหิน
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์
 
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
 
 
 
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางวี ซอยกตัญญู บ้านด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง (ดู : 344) 19 ก.ย. 2562
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง ปรัปปรุงระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านบางหิน หมู่ที่ 2 และบ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 3 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง (ดู : 572) 19 ก.ย. 2562
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านด่าน หมู่ที่ 1 ซอยป่าเลน ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง (ดู : 380) 19 ก.ย. 2562
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านบางลำพู หมู่ที่ 3 ซอยนาใน ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง (ดู : 240) 19 ก.ย. 2562
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำ ฝายห้วยหินใหญ่ บ้านคอกช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง (ดู : 244) 19 ก.ย. 2562
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำ ฝายห้วยหินใหญ่ บ้านบางปรุเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง (ดู : 198) 19 ก.ย. 2562
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำ ฝายห้วยหินใหญ่ แพรกซ้ายบ้านบางปรุเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง (ดู : 222) 19 ก.ย. 2562
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำฝายห้วยเสียด บ้านห้วยเสียด หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง (ดู : 268) 19 ก.ย. 2562
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางวี ซอยน้ำตกนารายณ์ บ้านด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง (ดู : 241) 19 ก.ย. 2562
 
 หน้า  1 | 
 
ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ ถนนเพชรเกษม อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120
โทรศัพท์ : 077-828593-4 โทรสาร : 077-828594
Copyright © 2018. www.kapoe.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs